การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย เหมาจ่าย 35
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 35 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)