การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย พัสดุในประเทศ
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 70.00
3.01 - 4.00 80.00
4.01 - 5.00 100.00
5.01 - 6.00 120.00
6.01 - 7.00 130.00
7.01 - 8.00 140.00
8.01 - 9.00 160.00
9.01 - 10.00 180.00
10.01 - 11.00 200.00
11.01 - 12.00 220.00
12.01 - 13.00 240.00
13.01 - ขึ้นไป 280.00